1 maart veranderde de Vereniging voor Zingeving en Democratie (Zingeving.net) haar naam in Banning Vereniging voor levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. Secretaris Naomi Woltring blikt terug op het proces tot die naamsverandering.

Al een aantal jaren zijn bestuursleden van de Vereniging voor Zingeving en Democratie ontevreden over de naam van de vereniging, met name over de werknaam Zingeving.net, merk ik als ik kort na mijn aantreden als secretaris in mei 2013 met bestuursleden praat. .Net is een beetje achterhaald en klinkt eerder als een website dan als een naam voor een vereniging. Bovendien dekt de term “zingeving” niet wat we doen: we organiseren activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratische politiek, zijn verbonden aan de sociaaldemocratische beweging en de Rode Hoed en we staan in de traditie van de Woodbrookers en van Banning.

Daarbij komt dat de structuur van de vereniging voor velen, ook voor bestuursleden, onduidelijk is. De verschillende gremia binnen de vereniging proberen allemaal dezelfde leden naar hun activiteiten te trekken en daarom lijkt het Marleen Barth (voorzitter Banning Werkgemeenschap), Herman Noordegraaf (voorzitter Trefpunt PvdA en Levensovertuiging) en Mijnke Bosman-Huizinga (voorzitter Zingeving.net) een goed idee om de verder handen ineen te slaan. Ik organiseer twee heisessies voor de bestuursleden.

Levensovertuiging én religie
Tijdens de eerste heisessie op 11 oktober voeren we al snel een interessante discussie: staan we voor de combinatie van sociaaldemocratie en levensovertuiging of sociaaldemocratie en religie? De Banning Werkgemeenschap is van oorsprong protestants, werd later oecumenisch christelijk. De Vereniging voor Zingeving en Democratie stamt af van de Woodbrookers, noemt in haar statuten naast de joodse en christelijke traditie ook het humanisme als inspiratiebron en dat is geen religie. We zijn daarmee én voor levensovertuiging én voor religie. We spreken liever van levensovertuiging dan van levensbeschouwing, want levensovertuiging is wat actiever. Onszelf naar Banning vernoemen vinden we logisch, aangezien de meeste van onze activiteiten al naar hem vernoemd zijn.

Vernoemen naar Banning?
Twintig jaar geleden vonden de kinderen van Banning het echter geen goed idee om de vereniging naar Banning te vernoemen – ze vonden het niks voor Banning, zo blijkt uit onze archieven. Trouw berichtte een kleine twintig jaar geleden: “Er is nog overwogen een Banningvereniging op te richten. In een hele sentimentele bui is er zelfs aan gedacht de Banningzaal van de rest van Bentveld af te zonderen en dat stuk van het Woodbrookershuis in eigendom te houden. Maar zulke heiligenverering past niet bij Woodbrookers.” (Trouw, 25/01/1995)

Zouden de kleinkinderen het nu, 125 jaar na Bannings geboorte, wél wat vinden? Op 25 oktober bel ik met Afke van Wirdum, kleindochter van Willem Banning, die ik ken vanuit de Eindhovense PvdA. Ze vindt het een mooi idee om de vereniging naar haar grootvader te vernoemen, maar heeft wat twijfels over wat sommige andere kleinkinderen ervan zullen vinden, aangezien Banning aan het eind van zijn leven niet meer zo gewaardeerd werd in de PvdA en daar teleurgesteld over was. We spreken af dat ik een mail opstel die zij onder de kleinkinderen zal verspreiden. Zo gezegd zo gedaan. In de mail nodig ik de kleinkinderen ook uit voor de uitreiking van de Banningprijs op 18 mei – in 2014 is het 25 jaar geleden dat de Banningprijs voor het eerst uitgereikt werd.

15 november mailt Afke van Wirdum me terug: “Inmiddels heb ik van diverse familieleden reacties: de kinderen van de oudste dochter hebben geen bezwaar; partner en kinderen van de jongste dochter ook niet. Ook de kinderen van de middelste dochter zijn geïnformeerd, maar daar heb ik nog niet van iedereen een reactie. Ik heb van niemand tot nu toe bezwaar gehoord. Enkelen zijn van plan naar de bijeenkomst in De Rode Hoed te gaan.”

Op 21 november zijn we voor een nieuwe heimiddag van bestuursleden van de verschillende gremia van de vereniging te gast bij Marleen Barth in de Eerste Kamer. Ik vertel dat de kleinkinderen geen bezwaar hebben. We kunnen de vereniging dus naar Banning vernoemen. We bereiken overeenstemming over het missiestatement en besluiten bovendien dat de Banning Werkgemeenschap in zijn huidige vorm wordt opgeheven, maar door zal gaan als werkgroep met oecumenisch christelijke grondslag van de nieuwe Banning Vereniging. Verder wordt besloten dat de voorzitter van de opvolger van de Banning Werkgemeenschap en de voorzitter van Trefpunt ambtshalve aan het bestuur van de toekomstige Banning Vereniging worden toegevoegd. Ten slotte besluiten we een ALV uit te schrijven over de voorgestelde wijzigingen.

De ALV besluit
Op zaterdag 11 januari komt het bestuur van de Banning Werkgemeenschap in Utrecht bijeen om te spreken over de voorgestelde wijzigingen. De bestuursleden stemmen in met de voorstellen. Op naar de ALV.

Die vindt plaats op 23 januari in het immer sfeervolle Vergadercentrum Vredenburg. De meeste reacties die vooraf op ons rondgestuurde voorstel komen zijn positief, maar er is een ingezonden brief waarin de naamswijziging wordt ontraden. Tijdens de ALV wordt er uitgebreid over gesproken. Na een lange discussie besluiten de leden:
a) de naam Zingeving.net los te laten;
b) dat het bestuur van de vereniging, gehoord hebbend de discussie op de ALV, een besluit neemt over de te voeren naam: Banning Vereniging, W. Banning Vereniging of Willem Banning Vereniging;
c) dat de woorden “levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie” in de ondertitel van de naam akkoord zijn en dat het bestuur nog een besluit neemt over de volgorde.

De aanwezigen stemmen in met de missiebeschrijving en kiezen Herman Noordegraaf (voorzitter Trefpunt) en Marleen Barth (voorzitter Banning Werkgemeenschap) bij acclamatie in het bestuur van de vereniging.

Banning Vereniging voor levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie
Op 30 januari vergadert het bestuur van de vereniging over de opdracht die ze meekreeg van de ALV, namelijk het vaststellen van de naam van de vereniging (Banning Vereniging, W. Banning Vereniging of Willem Banning Vereniging) en het bepalen van de volgorde van de woorden “levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie” in de ondertitel. Alle argumenten wegend, besluiten we dat het de voorkeur verdient om Banning Vereniging te heten. Dat is kort maar krachtig en sluit aan bij de namen van onze activiteiten (die ook geen ‘Willem’ in de naam hebben). Andere sociaaldemocratische stichtingen gebruiken inderdaad voor- en achternaam (behalve de bekendste van allemaal in Nederland: de Wiardi Beckman Stichting). De namen worden vanwege de lengte vaak afgekort (bijv. AVS, FMS, EVS, AMS). Dat strookt niet met onze wens de naam en het gedachtegoed van Banning bekender te maken. Aangezien de vereniging haar activiteiten voornamelijk in Nederland ontplooit, verwachten we niet dat de betekenis van het Engelse woord “banning” problemen zal opleveren. Alleen de “W.” toevoegen vinden we niet wenselijk omdat een website met het adres “www.wbanningvereniging.nl” snel als een typefout (een “w” teveel na de punt) zal worden gelezen.

Met betrekking tot de volgorde van de woorden in de ondertitel besluit het bestuur tot “levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie”. Binnen de sociaaldemocratische beweging zijn we onderscheidend omdat we ons richten op de relatie met levensovertuiging en religie. Daarom willen we die woorden als eerste noemen. Bovendien klinkt “voor levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie” ritmisch het beste. De week na de vergadering worden de leden per mail en per post geïnformeerd over het besluit.

Logo van de Banning Vereniging, ontworpen door René van der Vooren.
Logo van de Banning Vereniging, ontworpen door René van der Vooren.

Logo en website
Meteen daarna maak ik werk van een nieuw logo, ontwikkeld door René van der Vooren, en van een nieuwe website, ontwikkeld door Willem Prins met hulp van Tommie Leisink. Nu wordt het pas echt!

Na weken van vullen, overzetten, herschrijven en beeldmateriaal verzamelen krijgt de site vorm. Het heeft wat voeten in de aarden gehad, maar dan heb je ook wat. Het resultaat kunt u vanaf heden bewonderen op www.banningvereniging.nl.

Tot slot: dank aan Daniël Waagmeester
De website van Zingeving.net is jarenlang belangeloos onderhouden door Daniël Waagmeester, de zoon van de vorige secretaris Kees Waagmeester. Hartelijk dank daarvoor!