De Banning Vereniging komt voort uit de religieus-socialistische beweging uit het begin van de twintigste eeuw. De oprichters waren ervan overtuigd dat het individu alleen in gemeenschap met anderen vorm kon geven aan ethiek en moraal. Ze vonden dat ook maatschappelijke en economische structuren aan morele en ethische normen behoorden te voldoen. Vandaar hun bemoeienis met de politiek vanuit hun religieuze en levensbeschouwelijke inspiratie. Lees meer over de oorsprong van de Banning Vereniging.

Rode dominee Willem Banning.
Rode dominee Willem Banning.

Willem Banning
De Banning Vereniging is vernoemd naar de “rode dominee” Willem Banning. Banning was een hervormd predikant die actief was in de SDAP en mede de aanzet gaf tot de oprichting van de PvdA in 1946. De Banning Vereniging is een voortzetting van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers die in 1919 werd opgericht door Willem Banning. Lees meer

Woodbrookers
De Banning Vereniging is de voortzetting van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers (AG) die in 1919 in het leven werd geroepen. Zij richtte zich speciaal op het werk onder de arbeiders en wilde de arbeidersbeweging, zoals dat toen uitgedrukt werd, in religieuze zin dienen. De Banning Vereniging is familie van de Vereniging Woodbrookers Barchem. Lees meer

Biografieën
Ds. J.J. Meyer en dr. David van Ooijen kozen vanuit een christelijke levensovertuiging voor de sociaaldemocratie. Herman Noordegraaf bespreekt hun biografieën. Lees meer.

Domela Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra, Albertinus van der Heide, Fedde Schurer, Hilda Verwey-Jonker en David Adriaan Theodorus van Ooijen waren sociaaldemocraten die zich een positie moesten bepalen ten opzichte van religie en, breder gezien, levensovertuiging. Herman Noordegraaf bespreekt in zijn artikel Gelovigen in de politiek hun biografieën.

Horreüs de Haas zag socialisme vooral als een uitdrukking van een zedelijk ideaal.
Horreüs de Haas zag socialisme vooral als een uitdrukking van een zedelijk ideaal.

Socialisme en levensbeschouwing volgens ds. Horreüs de Haas
Ds. Gerardus Horreüs de Haas (1879-1943) was een vrijzinnig hervormd predikant. Al jong vatte hij sympathie op voor het socialisme om in 1903 lid te worden van de SDAP. In die tijd waarin kerken en socialisme veelal tegenover elkaar stonden, was dat een ongebruikelijke keuze. De Haas zag een nauwe verbinding tussen christelijk geloof en socialisme, waarbij het socialisme vooral zag als een uitdrukking van een zedelijk ideaal. Dit was zowel gericht op materiële welvaart als op een zin- en waardevol leven; een strijd voor wereldwijde humaniteit en een diep verlangen naar vrede en gerechtigheid op aarde. In woord en geschrift en in zijn besliste keuze voor de onderdrukten droeg hij dit uit. Diepe indruk maakten zijn protesten tegen de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Lees hier zijn publicatie Socialisme en levensbeschouwing, gepubliceerd in 1937.

Een zeewaardig wrak, interviews met Bart Ruitenberg
Bart Ruitenberg (1905-1992) was een belangrijk man in de religieus-socialistische beweging. Hij werd in 1950 voorzitter van de AG der Woodbrookers (de voorloper van de Banning Vereniging). Hij was redacteur van Tijd en Taak en van Hervormd Nederland. Ook was hij actief in de Protestantse Werkgemeenschap voor de PvdA (later: de Banning Werkgemeenschap, nu een onderdeel van de Banning Vereniging). Zijn schoondochter interviewde hem in 1992 tot vlak voor zijn dood en bewerkte die gesprekken tot de publicatie Een zeewaardig wrak.