Vacature bestuur Netwerk PvdA en levensovertuiging

i 18 april 2016 door 'tags: ,

Het vernieuwde Netwerk PvdA en levensovertuiging zoekt een nieuw bestuur.

Het netwerk draagt zorg voor de organisatie van bezinning op en debat over sociaaldemocratie in relatie tot:

  Netwerk PvdA en Levensovertuiging zoekt bestuursleden.

  Netwerk PvdA en Levensovertuiging zoekt bestuursleden.

 • moraal en de fundering van waarden
 • de plaats van religie in de samenleving
 • visies, ervaringen en inzichten binnen religieuze en levensbeschouwelijke instituties
 • de sociale opdracht (diaconie, armenzorg, gelijkheid) van religies
 • de discussie daarover binnen de PvdA.

Het netwerk doet dat door de organisatie van discussiebijeenkomsten, politieke lobby (brieven, gesprekken) en door te participeren binnen de PvdA.

Taken
Het bestuur functioneert als een knooppunt in het netwerk. Het draagt zorg voor de organisatie van het debat en de doordenking van vraagstukken op het snijvlak van religie, levensovertuiging en politiek. Het bestuur onderhoudt de relatie met fractie, partijbestuur, WBS en PvdA-afdelingen (bijv. Rode Cafés) en betrekt deze. Bij het opzetten van activiteiten gaat het bestuur steeds welke relevante samenwerkingspartners er zijn binnen de PvdA (waaronder de WBS), soortgelijke organisaties binnen andere progressieve partijen en organisaties buiten de PvdA.

Het bestuur is verantwoordelijk voor adviezen (gevraagd of ongevraagd) aan Partijbestuur, Ledenraad en/of fracties. Het legt jaarlijks verantwoording af aan de leden van het netwerk en aan het partijbestuur (vaststelling financieel jaarverslag enz.). Voor de bijeenkomsten waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden, worden alle leden van het netwerk uitgenodigd.

Profiel
Profiel van het bestuur (het gaat om het geheel van kwalificaties dat aanwezig dient te zijn):

 • lidmaatschap van de PvdA
 • beschikken over relaties binnen en kennis van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties
 • relaties binnen de PvdA
 • organisatorisch vermogen
 • reflexief vermogen
 • het kunnen verbinden van religieuze/levensbeschouwelijke overtuigingen met sociaaldemocratisch denken
 • beschikken over voldoende tijd (vergadering eens per maand (bijv. via skype) + opzetten van activiteiten).

Er wordt gestreefd naar een samenstelling van 50% vrouwen en 50% mensen van onder de veertig jaar en een goede spreiding over verschillende religies en levensovertuigingen.

Lidmaatschap van het bestuur van het netwerk is een vrijwilligersfunctie. Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Vacante posten
De volgende posten zijn vacant binnen het netwerk: voorzitter, secretaris, algemeen bestuurslid (3x). Een nadere taakverdeling zal binnen het bestuur afgesproken worden.

Deadline
Stuur je motivatie vóór 9 mei 2016 naar trefpunt@banningvereniging.nl

Dit is een bijdrage van Banning Vereniging.