Op bezoek bij de kardinaal

U zult de officiële website van de rooms katholieke kerk in Nederland niet dagelijks raadplegen, maar 15 april stond het volgende bericht op de site:

Bezoek

Kamerleden Ahmed Marcouch, Jopie Nooren, Astrid Oosenbrug en Nico Schrijver, Koen Holtzapffel (voorzitter Banning Vereniging) en Johan van Workum (lid Trefpunt) bezochten kardinaal Eijk.
Foto: www.rkkerk.nl

Maandag 11 april vond in Utrecht een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en een delegatie van de Partij van de Arbeid. De deelnemers bevroegen elkaar over actuele onderwerpen als de opvang van vluchtelingen, ontwikkelingen in het onderwijs en andere thema’s.

Inderdaad, een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden van de PvdA (Marcouch, Nooren, Oosenbrug en Schrijver) bezocht op uitnodiging de prachtige Maliebaan te Utrecht. Hier bevindt zich de ambtswoning van kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Van de grote delegatie namens de bisschoppen noem ik naast Eijk bisschop Van den Hende van Rotterdam benevens hulpbisschoppen en hoofdaalmoezeniers. Johan van Workum en ondergetekende mochten namens Trefpunt en Banning Vereniging aanzitten.

Het laatste contact dateerde al weer van lang geleden, en alleen daarom al was het nuttig elkaar te ontmoeten en te informeren. Naast een groot aantal punten dat aangedragen werd vanuit de Bisschoppenconferentie, werd vanuit de PvdA delegatie gevraagd naar de voortgang van de afhandeling van misbruikzaken in de katholieke kerk, en ook naar de mogelijkheid gezamenlijk bij te dragen aan de cohesie in de Nederlandse samenleving.

Vanuit de Bisschoppenconferentie werden tal van thema’s aangedragen, onder meer over geestelijke verzorging via de overheid, de monumentenstatus van kerkgebouwen en de positie van religieuzen afkomstig van buiten de EU.
Een interessante vraag was die rond de recente besluitvorming in de Tweede Kamer over de verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan genootschappen op geestelijke grondslag, kort en goed: de koppeling van de kerkelijke ledenadministratie aan de gemeentelijke basisadministratie via SILA. Door de brede steun aan de motie van D66-Kamerlid Koser Kaya gaat die koppeling in principe verdwijnen. Voor de katholieke kerk, niet alleen voor hen, een besluit met behoorlijke consequenties waar zij moeite mee hebben. Op een punt als dit zien natuurlijk ook de bisschoppen het veranderde maatschappelijk klimaat. Volstond vroeger wellicht een telefoontje naar de KVP om e.e.a. te regelen, nu wordt men geconfronteerd met een meerderheid aan partijen die godsdienst op z’n hoogst neutraal beschouwen en allergisch zijn voor al te oude rechten van gevestigde kerken. Ook al is het besluit gevallen, de uitvoering dient natuurlijk wel zorgvuldig te gebeuren. Gesuggereerd werd toch nog eens na te denken over een ander systeem waarbij mensen zelf aangeven aan wie bij verhuizing gegevens mogen worden doorgegeven. Dat kan aan de kerk zijn, maar ook aan de voetbalvereniging, het Humanistisch Verbond of aan de Moskeevereniging. Aan ‘kerkje pesten’ heeft niemand wat, maar het gezegde ‘gelijke monniken gelijke kappen’ geldt zeker ook voor levensbeschouwelijke organisaties.

Vanuit de PvdA delegatie werd de Bisschoppenconferentie gecomplimenteerd met de in december verzonden brief inzake het vluchtelingenvraagstuk. Een evenwichtige brief die zorgen omtrent de toestroom erkent, maar ook volstrekt duidelijk aangeeft dat er van Nederlanders het nodig verwacht wordt op het gebied van ontmoeting, dialoog en hulp bij integratie. Een herbergzame samenleving waarin mensen welkom zijn, vanuit wederzijds respect; het is een ideaal waarvoor levensbeschouwelijke organisatie en politieke partijen samen medeverantwoordelijkheid dragen. Toch nuttig, zo’n bezoek aan de kardinaal. Wie volgt?

Koen Holtzapffel (voorzitter Banning Vereniging)

Dit is een bijdrage van Banning Vereniging.