De Banning Vereniging (voorheen Vereniging Zingeving.net / Vereniging voor Zingeving en Democratie) heette “Vereniging AG, Trefpunt voor zingeving en democratie” in de jaren dat onderstaande statuten tot stand kwamen.

Uit de statuten van Stichting Vrijburg d.d. 7 december 1999:

ARTIKEL 2.
1. De stichting stelt zich – met behulp van een daartoe bestemd vermogen – ten doel:
a. Het werk van de te Amsterdam gevestigde Vereniging AG, Trefpunt voor zingeving en democratie te steunen en daartoe gelden en goederen bijeen te brengen en voorts alle wettelijke handelingen te verrichten, die daartoe wenselijk zijn.
b. De instandhouding en de bescherming van het monument dat gedurende meer dan driehonderd vijftig jaren heeft gefunctioneerd als Oude Remonstrantse Kerk aan de Keizersgracht 102, thans De Rode Hoed geheten.
De stichting tracht dit doel te bereiken door, rekening houdende met de traditie van dit gebouw, het gebouw beschikbaar te stellen voor culturele en andere manifestaties, de verhuur van ruimtes in het gebouw en andere wettige middelen.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Uit de statuten van Zingeving.net, Vereniging voor Zingeving en Democratie d.d. 4 september 2000:

ARTIKEL 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
Het organiseren van activiteiten voor bezinning op waarden die in onze vercommercialiserende cultuur in gedrang komen en waarbij vanuit een open religiositeit nadruk wordt gelegd op een cultureel-kritische benadering, sociaal engagement, persoonlijke verantwoordelijkheid en bereidheid tot de dialoog, alsmede het verlenen van financiële en inhoudelijke ondersteuning van deze activiteiten in het gebouw De Rode Hoed en in beginsel in samenwerking met Stichting De Rode Hoed.
2. De vereniging komt voort uit stromingen, die hun bron hebben in de joodse en christelijke traditie en in het humanisme.
Er is een sterke verwantschap in geestelijk en politiek opzicht met die bewegingen die zich sinds de achttiende eeuw constant hebben ingezet voor humanisering van de samenleving met name wat de lotsverbondenheid met de zwakkeren betreft.
3. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan.

Uit de statuten van Stichting De Rode Hoed d.d. 22 maart 2007:

Artikel 2
1. De stichting stelt zich ten doel:
a. het bieden van een platform voor discussie, reflectie en verbeelding;
b. het beheren en exploiteren van het complex “De Rode Hoed”, Keizersgracht 100 tot en met 104 (even nummers) te Amsterdam.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren en/of participeren in activiteiten mede in de geest van de doelstelling van Vereniging AG- Trefpunt voor Zingeving en Democratie;
b. het ter beschikking stellen van ruimten voor door anderen georganiseerde kerkelijke, culturele, politieke en maatschappelijke bijeenkomsten, concerten, tentoonstellingen, symposia, toneelvoorstellingen, radio/televisie opnamen, gespreksgroepen en soortgelijke activiteiten.