Steunstichting Banning Vereniging

De Steunstichting Banning Vereniging beheert het vermogen van de Banning Vereniging. Deze vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie, zoals conferenties in De Rode Hoed, de Banningleergang (jaarlijkse cursus), de Banningprijs (tweejaarlijkse essayprijs) en bijeenkomsten van Netwerk PvdA en Levensovertuiging.

De stichting financiert voor een groot deel de activiteiten van de vereniging met een jaarlijkse uitkering. De stichting wil haar vermogen zo beheren dat het voortbestaan en de activiteiten van de vereniging op de lange termijn zijn gegarandeerd.

De Steunstichting Banning Vereniging werd in de jaren dertig van de vorige eeuw opgericht als Stichting tot steun van het Woodbrookerswerk. De afgelopen negentien jaar was de stichting ook eigenaar van de monumentale panden van de Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam.

In de jaren negentig werkte de vereniging veel samen met stichting de Rode Hoed van Huub Oosterhuis. De steunstichting van de Woodbrookers fuseerde met Stichting Vrijburg, die in 1985 de restauratie van de Rode Hoed-panden ter hand had genomen.

Eind 2015 verkocht de stichting de panden aan Amerborgh Monumenten BV in Amsterdam. Een groot deel van de opbrengst van de verkoop is daarbij teruggeleend aan de nieuwe eigenaar in de vorm van een hypotheek. Rente en aflossing daarvan vormen nu de belangrijkste inkomsten van de stichting.

De stichting heeft in de loop van 2016 haar naam veranderd in Steunstichting Banningvereniging.

Bestuur
Het bestuur van de Steunstichting Banning Vereniging bestaat uit:
G.J.M. (Geert) van Rumund, voorzitter
J.P.G. (Johan) van Workum, secretaris
C. (Carla) de Jong – Mastenbroek, penningmeester.
De statuten bepalen dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting luidt vanaf augustus 2016:

  1. De stichting stelt zich – met behulp van een daartoe bestemd vermogen – ten doel het werk van de te Amsterdam gevestigde Banning Vereniging te steunen en daartoe gelden en goederen bijeen te brengen dan wel gelden uit te lenen of anderszins te beleggen en voorts alle wettige handelingen te verrichten, die daartoe wenselijk of bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

ANBI
Sinds 1 januari 2011 is Steunstichting Banning Vereniging een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de steunstichting zijn aftrekbaar voor de belastingen. Klik hier voor het beleidsplan van de stichting, de jaarverslagen over 2013, 2014 en 2015 en de Statuten.

Contact
Secretariaat Steunstichting Banning Vereniging
Lindelaan 27
2267 BJ Leidschendam
Kamer van Koophandel: 41204411
BANK: NL88 SNSB 0635 0337 11
Fiscaal Nummer: 804477966